شاخص

DEM کل ایران با دقت متوسط ارتفاعی 20 متر و قدرت تفکیک مکانی 30 متر برای فروش موجود است

ASTER یکی از پنج سنجنده سوار بر ماهوارۀ TERRA (چهار سنسور دیگر CERES ،MISR ،MODIS و MOPITT) است که در محدوده طیفی 52/0 تا 65/11 میکرومتر از زمین تصویربرداری می کند. DEM کل ایران با دقت متوسط ارتفاعی 20 متر (تخمین دقت در سطح اطمینان 95 درصد) و قدرت تفکیک مکانی 30 متر در قطعات یک در یک درجه جغرافیایی (هر قطعه به قیمت 2000 تومان) تهیه شده از باندهای 3 و 4 سنجنده ASTER (باندهای Band3 Nadir view  و Band3 Backward scan) برای فروش قرار داده شده است.

برای پیدا کردن DEM منطقه مورد نظر خود به این صفحه مراجعه کرده و DEM مورد نظر را دانلود فرمایید.

desc1

DEM کل ایران با دقت متوسط ارتفاعی 20 متر و قدرت تفکیک مکانی 30 متر برای فروش موجود است

ASTER یکی از پنج سنجنده سوار بر ماهوارۀ TERRA (چهار سنسور دیگر CERES ،MISR ،MODIS و MOPITT) است که در محدوده طیفی 52/0 تا 65/11 میکرومتر از زمین تصویربرداری می کند. DEM کل ایران با دقت متوسط ارتفاعی 20 متر (تخمین دقت در سطح اطمینان 95 درصد) و قدرت تفکیک مکانی 30 متر در قطعات یک در یک درجه جغرافیایی (هر قطعه به قیمت 2000 تومان) تهیه شده از باندهای 3 و 4 سنجنده ASTER (باندهای Band3 Nadir view  و Band3 Backward scan) برای فروش قرار داده شده است.

برای پیدا کردن DEM منطقه مورد نظر خود  به این صفحه مراجعه کرده و DEM مورد نظر را دانلود فرمایید.

desc1

خرید و دانلود DEM با مختصات  N37E50                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E54                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E53                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E52                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E51                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E50                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E49                                                 

 

خرید و دانلود DEM با مختصات  N40E48